Gegevensbescherming

van ADAC Camping GmbH, München

1. Naam en adres van de verantwoordelijke

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten en andere gegevensbeschermingsvoorschriften is:

ADAC Camping GmbH

Algemeen directeur: Uwe Frers

Hansastrae 19

80686 München

Duitsland

Tel.: +49 30 403 64 314 0

E-mail: b2b@adac-camping.de

Website: www.adac-camping.de

2. Naam en adres van de externe functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verantwoordelijke is:

ePrivacy GmbH

Vertegenwoordigd door Prof. Dr. Christoph Bauer

Geweldig bleken 21,

20354 Hamburg

Duitsland

Contactpersoon: datenschutz@pincamp.de

3. Algemene informatie over gegevensverwerking

3.1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens van onze gebruikers voor zover dit nodig is om een ​​functionele en gebruikersgerichte website te bieden, evenals onze inhoud en diensten en om deze op een gerichte manier te adverteren. Naast het puur informatieve gebruik van onze website, bieden wij verschillende diensten aan waar u bij interesse gebruik van kunt maken. Om dit te doen, moet u meestal aanvullende persoonlijke gegevens verstrekken die we gebruiken om de respectieve dienst te leveren (zie hoofdstuk 5, 6, 7 en 8).

In sommige gevallen gebruiken we externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken (hoofdstukken 5, 6, 7 en 19). Deze zijn zorgvuldig door ons geselecteerd en contractueel gebonden aan de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER), hebben wij ons met passende garanties verzekerd dat de gegevensverwerking in overeenstemming is met de principes van de AVG. We zullen u informeren over de respectieve garanties in de beschrijving van het aanbod.

3.2. Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Voor zover wij de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, dient artikel 6, lid 1, onder a), van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens.

/p>

Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, dient artikel 6 (1) (b) AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren. Dit laatste geldt in het bijzonder voor boekingsopties via onze website of voor het doorsturen of linken van boekingsaanvragen naar de betreffende campingexploitant.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan ons bedrijf is onderworpen, dient artikel 6 (1) (c) AVG als rechtsgrond.

Indien de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren en indien de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, artikel 6 (1) (f) AVG dient als rechtsgrond voor de verwerking.

3.3. Duur van opslag

Als u toestemming heeft gegeven voor de verwerking, bewaren wij uw gegevens totdat u uw toestemming intrekt; als wij de gegevens nodig hebben om een ​​overeenkomst uit te voeren, maximaal zolang de contractuele relatie met u bestaat; als wij de gegevens gebruiken op basis van een gerechtvaardigd belang, maximaal zolang uw belang bij verwijdering of anonimisering niet prevaleert; als er wettelijke bewaarplichten zijn, tot het einde van de bewaartermijnen.

Vereiste of verplichting om gegevens te verstrekken

Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is het verstrekken van uw gegevens niet nodig of verplicht.

4. Terbeschikkingstelling van de website en aanmaak van logbestanden

4.1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer.

De volgende gegevens worden verzameld:

Informatie over het browsertype en de gebruikte versie Het besturingssysteem van de gebruiker De internetprovider van de gebruiker Het geanonimiseerde IP-adres van de gebruiker Datum en tijd van toegang Het opgevraagde document op ons systeem Websites waarvan het systeem van de gebruiker die onze website heeft bezocht, arriveert (string van user-agent) apparaattype (mobiele variant)

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.